Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Reco Motorservice

Deze algemene voorwaarden van Reco Motorservice treden in werking per 1 Januari 2015.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-Reco Motorservice: gevestigd te Breda, ingeschreven bij Kamer van koophandel onder dossiernummer: 61605204;

-Voertuig; alle soorten (snor) fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter), scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan, auto’s en vaartuigen

-Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt voertuig dan wel van onderdelen, toebehoren, motorkleding en of andere goederen;

-Verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst al dan niet namens Reco Motorservice een nieuw of gebruikt voertuig dan wel onderdelen, toebehoren, motorkleding en of andere goederen verkoopt;

-Koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt voertuig dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

-Opdracht: de overeenkomst tot het, al dan niet, verrichten van montage-,demontage, en of herstelwerkzaamheden, keuringen, dan wel het aanschaffen van een specifiek voertuig;

– Reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

-Opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden

-Garantie: zoals deze is omschreven in de garantiebepalingen van deze Algemene Voorwaarden

 

Koop en verkoop

Artikel 1 De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch gedaan. De aanvaarding van enig aanbod door de koper wordt slechts geldig op het moment van dit door de verkoper wordt bevestigd. De verkoper behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de aanbieding te wijzigen.

Artikel 2 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van de verkoper is aanvaard door de koper en door de verkoper is bevestigd. Deze overeenkomst dient schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Beide partijen ontvangen een afschrift van deze overeenkomst

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst

in de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval genomen:

-de omschrijving van het voertuig

-het kenteken van het voertuig

-de prijs van het voertuig

-de garantiecategorie

-de datum

-de afgelezen kilometerstand.

Artikel 4 Annulering

-De koper en verkoper kunnen in overleg bepalen dat er van de (ver-)koop wordt afgezien. In het geval van annulering door de koper is de verkoper gerechtigd gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Het verkochte voertuig blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het voertuig gehouden zijn. De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Garantie

Artikel 6 Garantie op tweewielers

Op nieuwe voortuigen, nieuwe onderdelen en nieuwe toebehoren is uitsluiten de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt versterkt.

Elk gebruikt voertuig wordt geleverd met garantie, tenzij dit is uitgesloten in de overeenkomst. De garantie is ingedeeld in categorieën.

-op gebruikte tweewielers met een aankoopwaarde van €15.000.= of hoger verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van Reco Motorservice garantie, 3 maanden garantie conform de vastgestelde voorwaarden.

-De verkoper Reco Motorservice verleent geen garantie op gebruikte motorfietsen tot €15.000.= mits dit schriftelijk is vast gelegd in de koop overeenkomst. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer Reco Motorservice garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische ruimte, tenzij koper aantoont dat vernoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.)

Artikel 7 De garantiecategorieën

Garantiecategorie A, omvat een garantie van 3 maanden, deze garantie wordt gegeven de arbeid en op alle niet slijtage gevoelige onderdelen.

Garantiecategorie B, omvat een garantie van 6 maanden, deze garantie wordt gegeven de arbeid en op alle niet slijtage gevoelige onderdelen.

Reco Motorservice biedt de mogelijkheid om in geval van garantie transport naar Reco Motoservice te verzorgen, hiervoor rekent Reco Motorservice €35,00.

Artikel 8 Het veranderen van garantie categorie

Het is mogelijk, in samenspraak met de verkoper, van garantiecategorie te veranderen. Dit kan door het bijkopen van garantie, dan wel het afkopen van garantie. Dit gaat geheel in samenspraak met de verkoper. Het staat de verkoper vrij hiervoor verdere eisen te stellen.

Artikel 9 Uitgesloten van garantie

Uitgesloten van garantie zijn; slijtagegevoelige onderdelen, computer, elektronica en door elektronica gestuurde delen alsmede schade die ten tijde van de koop reeds aanwezig is, gebruikte los geleverde onderdelen en defecten welke zijn ontstaan buiten Europa, tenzij koper aantoont dat de defecten niet zijn veroorzaakt door de afwijkende omstandigheden (inferieure wegen etc.)

Artikel 10 Reparatie en onderhoudsgarantie

-De verkoper garandeert een goede uitvoering van de door hem aangenomen opdrachten, ten aanzien van alle voertuigen en de daarbij gebruikte materialen en onderdelen, waarbij een garantieperiode van 3 maanden geldt, vanaf het moment dat het voertuig ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever. Deze garantie bestaat uit het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder de garantie valt slijtage en defecten als gevolg van verkeerd onderhoud.

-Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

Artikel 11 Het vervallen van de garantie

In geval van verkoop vervalt de garantie indien:

-de koper niet binnen 5 werkdagen na het constateren van de gebreken het voertuig bij de verkoper ter reparatie aanbiedt

-de koper de verkoper niet in de mogelijkheid stelt om de  gebreken te verhelpen

-de koper de garantie werkzaamheden, door toedoen van koper, niet binnen de garantie periode laat uitvoeren.

-derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper werkzaamheden hebben verricht aan het voertuig, ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan;

-de garantietermijn is verstreken;

-slijtage van het voertuig het gevolg is van onkundig gebruikt;

-slijtage het gevolg is van gebrekkig onderhoud

In geval van reparatie en onderhoud vervalt de garantie indien;

-de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;

-de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld op de gebreken alsnog te verhelpen;

-derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. Indien een noodreparatie noodzakelijk is, en de opdrachtgever niet in staat is het voertuig aan de reparateur aan te bieden, zal de opdrachtgever alvorens de reparatie te laten uitvoeren contact opnemen met de reparateur, de reparateur zal dan bepalen of de reparatie onder de garantie valt, waarbij de garantie is beperkt tot de kosten die de reparateur ook voor deze reparatie zou rekenen.

Artikel 12 Verborgen gebreken

De verkoper zal geen, bij verkoper bekende, gebreken van het voertuig voor zich houden. Het voertuig mag daartoe door de koper worden geïnspecteerd, waaronder begrepen (voor rekening van de koper) laten uitvoeren van een aankoopkeuring. Voor het aangaan van de overeenkomst wordt de koper de mogelijkheid geboden om het voertuig te testen, onder andere door het maken van een proefrit. Indien door de koper wordt afgezien van een deugdelijke inspectie dan wel een deugdelijk proefrit, kan er door de koper geen aanspraak worden gemaakt op garantie, restitutie of schadevergoeding ten gevolge van verborgen gebreken. Indien er door koper wordt afgezien van een deugdelijke inspectie dan wel een deugdelijke proefrit, dan zal dit in de overeenkomst worden opgenomen.

 

Reparatie en Onderhoud

Artikel 13 Prijsopgave en onderhoud

-de opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.de opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.

-indien het niet op tijd melden bij te laat komen of annuleren van een afspraak, is Reco Motorservice gerechtigd om de afspraak niet door te laten gaan en kunnen hier eventuele kosten aan verbonden zitten.

-Mochten er speciale spullen besteld zijn voor de reparatie en klant heeft niet tijdig de afspraak geannuleerd of gebeld, dan dient de klant de speciale bestelde spullen te betalen, mits klant geen nieuwe afspraak wenst te maken.

Artikel 14 De Rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. Deze dient direct voldaan te worden per pin of contant bij afhalen van de motorfiets, of als er door beide partijen overeengekomen is om de rekening per bank overmaking te voldoen dient dit binnen 7 dagen te gebeuren.

Artikel 15 Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

-de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet.

-de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet.

-de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storing in depot bij de Geschillencommissie.

 

Webshop / Bestelde producten

Artikel 16 Betaling en levering

-Al onze goederen leveren wij “afgehaald te Breda”. Wij versturen echter ook alle onderdelen (m.u.v. banden) per postorder voor rekening en risico van de opdrachtgever. De pakjes worden niet standaard verzekerd. Bij eventuele schade of vermissing moet men zelf proberen deze bij PostNL vergoed te krijgen.

-In een aantal gevallen, doch in ieder geval bij zendingen met een waarde boven EUR 150,00, dient ten alle tijden vooruit betaald te worden. We mailen u dan de factuur en u kunt het bedrag op onze rekeningnummer overmaken dat dagelijks enkele malen wordt gecontroleerd op binnengekomen betalingen, zodat wij meteen uw zending kunnen versturen. Wij hanteren binnen Nederland met PostNL een vast bedrag per bestelling van EUR 7,00 voor de verzendkosten.

-Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat deze geheel zijn betaald. Bij niet tijdige betaling zijn alle kosten van incasso (wij gebruiken hiervoor een incassobureau) voor rekening van de schuldenaar.

Artikel 17 Retour en garantie

Bij retourzendingen dient vooraf telefonisch en/of elektronisch contact met ons opgenomen te worden. Deze zendingen dient men gefrankeerd te versturen. Indien door onze schuld iets verkeerd is gestuurd, vergoeden wij achteraf deze verzendkosten, echter uitsluitend als met ons bestelnummer of artikelnr. is besteld. Let op: teruggave van goederen kan alleen als na onze goedkeuring onder vertoon van de originele rekening. Gebruikte onderdelen worden niet teruggenomen.

-op los geleverde elektronica producten en gebruikte onderdelen zit geen garantie.

 

Algemene bepalingen

Artikel 18 geschillen

Alle geschillen voortkomen uit deze overeenkomst zullen in Nederland volgens het Nederlandse recht worden afgedaan.

Artikel 19 Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en depersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

 

                                                                                                        Versie: Oktober 2014.